Tayur Raketa, (female), .. 05.01.18 .


 : 2 , 2 BOS.ߠ :